Toxic v.d. Bothof

Diensthund

Universalsieger

Champion of the Champions

Worldwinner

Ole v.d. Bothof

ZZL, BH, AD, IPO

V1 Lux Champion

Rinus v.d. Bothof

Rodo Rocky v.d. Bothof

Sibold v.d. Bothof

V1

Trien Oda v.d. Bothof

Tara v.d. Bothof

Petcha v.d. Bothof

Trulla v.d. Bothof (rechts dunkel)

Henk v.d. Bothof

Quint v.d. Bothof

Oda v.d. Bothof

Ubor v.d. Bothof

Unamie v.d. Bothof

Uniek Beertje (Fenna)  v.d. Bothof

Okke v.d. Bothof

Kari Ingo v.d. Bothof